Czcionka: A- A A+

Aktualności

2017
 Aktualne harmonogramy odbioru odpadów, obowiązujące od 1 stycznia
2017 roku.


Harmonogramy

    Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.
     Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.
      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 76,43 %.
     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) osiągnięty przez gminę Parczew w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 9,8 %.
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. :
• poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 18.00;
• wtorek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00.
od 01.07.2016r. do 31.12.2016r. :
• poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00;
• sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00.

2016


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza, że w dniach 10, 11 i 13 października 2016 roku odbędą się zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD) oraz odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórki odbędą się w terminach odbioru odpadów opakowaniowych ( frakcja sucha) według harmonogramu tj.
- 10 października 2016 roku – osiedle „przed i za szpitalem" oraz centrum miasta,
- 11 października 2016 roku - osiedla „za stadionem",
- 13 października 2016 roku - osiedle „Tartaczna".

UWAGA!!!

Zużyty sprzęt elektryczny ma być kompletny. Niekompletny sprzęt nie zostanie odebrany.
Odpady należy wystawić do godz 7.00 przed posesje.


Od 01 lipca 2016 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie Nr XXI/151/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty zawiadamiamy, że z dniem 1 lipca 2016 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Bez tytułuWłaściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, Burmistrz Parczewa wydaje decyzje określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.2016.250) art. 6b opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Od 1 lipca 2016 r. będzie również obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie oraz bezpośrednio w pokoju nr 38 Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Jednocześnie informujemy, ze na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek złożenia korekty deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zameldowaniem, wymeldowaniem, urodzeniem, zgonem mieszkańca Gminy Parczew w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Korektę deklaracji należy złożyć w pokoju nr 38 Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2016 r.
15 marca , za okres 1 stycznia – 31 marca
15 maja, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca
15 września, za okres 1 lipca – 30 września
15 listopada, za okres 1 października – 31 grudnia

Załączniki:
Uchwała Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty - pdf

Wzór deklaracji - pdf    Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

     Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.
    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) osiągnięty przez gminę Parczew w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 84,7 %.
     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) osiągnięty przez gminę Parczew w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 15,5 %.
    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:
• poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 18.00;
• wtorek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00.

O G Ł O S Z E N I E

     Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza, że w dniach 4, 5 i 7 kwietnia 2016 roku na terenie miasta Parczew odbędą się bezpłatne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD) oraz odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórki odbędą się w terminach odbioru odpadów zmieszanych (frakcja mokra) według harmonogramu tj.
- 4 kwietnia 2016 roku
– osiedle „przed i za szpitalem" oraz centrum miasta,
- 5 kwietnia 2016 roku
-osiedla „za stadionem" ,
- 7 kwietnia 2016 roku
osiedle „Tartaczna".

     Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza, że w dniach 26 i 28 kwietnia 2016 roku na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Parczew odbędą się zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD) oraz odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórki odbędą się w terminach odbioru odpadów opakowaniowych ( frakcja sucha) według harmonogramu tj.
- 26 kwietnia 2016 roku – miejscowości: Jasionka, Królewski Dwór, Michałówka, Przewłoka, Wola Przewłocka, Siedliki, Szytki, Wierzbówka, Zaniówka.
- 28 kwietnia 2016 roku - miejscowości: Babianka, Brudno, Buradów, Koczergi, Komarne Pohulanka, Laski, Sowin, Tyśmienica.

UWAGA!!!
Zużyty sprzęt elektryczny ma być kompletny. Niekompletny sprzęt nie zostanie odebrany.
Odpady należy wystawić do godz 7.00 przed posesje.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku znakowania pojemników na odpady numerem domu!!!


MIESZKAŃCY GMINY PARCZEW !!!!

W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.):
-art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.
-art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.):
· art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
- pkt 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
- pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi";
· art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny".

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 500 zł (art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1094 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Burmistrz Parczewa jest uprawniony do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: wstępu na teren nieruchomości, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Mając powyższe na uwadze osoby przyłapane na spalaniu odpadów powinny się liczyć z sankcjami !!!

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:
· dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne,
· związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość - ich działanie polega na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych,
· niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.

Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Parczew w 2016 roku.

Harmonogram - miasto Parczew 2016 - plik pdf

Harmonogram wioski I Gmina Parczew 2016 - plik pdf

Harmonogram wioski II Gmina Parczew 2016 - plik pdf

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2016r.

15 marca , za okres 1 stycznia – 31 marca
15 maja, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca
15 września, za okres 1 lipca – 30 września
15 listopada, za okres 1 października -31 grudnia

Zasady segregacji odpadów komunalnych z domów jednorodzinnych, obowiązujące na terenie Gminy Parczew


Jak segregować:

I. Frakcja zmieszana – Kontener zielony
Odpady kuchenne, resztki i obierki z warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, odpady tytoniowe (niedopałki), rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, miękki papier, woreczki i torebki papierowe, pozostałości po domowej „hodowli" zwierząt.
Bez opakowań szklanych, metalowych i tworzyw sztucznych!

II. Frakcja sucha – worek żółty
Opakowania po produktach spożywczych tj, plastikowe butelki po napojach, oleju, ketchupie, puszki po warzywach, owocach, napojach, konserwach . Opakowania po chemii gospodarstwa domowego, środkach czystości, folia, opakowania wielomateriałowe tj; opakowania po mleku, sokach butelki PET, zabawki, kubki i sztućce jednorazowe, papiery opakowaniowe, karton, drobna guma i skóra (buty, torby, walizki, itp. ).
Bez opakowań szklanych!

III. Szkło opakowaniowe worek zielony
Tylko i wyłącznie szkło opakowaniowe – butelki i słoiki Bez zawartości !
Pozostałe nie wymienione odpady tj:
- odpady wielkogabarytowe ( meble pokojowe, stoliki, krzesła, wykładziny, dywany itp.)
- odpady budowlane ( posortowane – oddzielnie gruz, oddzielnie metalowe listwy, płyty kartonowo-gipsowe, worki po cemencie itd.)
- odpady biodegradowalne ( osobno popiół i odpady zielone typu trawa, liście itp. )
- przeterminowane leki, baterie, akumulatory
- opony ( tylko z samochodów osobowych, rowerów i motocykli)
- zużyty sprzęt RTV i AGD - kompletny
należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w ZUK Parczew Sp. z o.o. ul. Piwonia 73, czynnego
w poniedziałek w godzinach 12:00 – 18:00,
wtorek-piątek w godzinach 8:00 - 14:00.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH - plik pdf

2015

     Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.
     Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.
     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) osiągnięty przez gminę Parczew w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 75,6 %.
     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) osiągnięty przez gminę Parczew w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 13,9 %.
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:
• poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 18.00;
• wtorek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00.

Ulotka

2014

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) Gmina Parczew w 2013 r. osiągnęłą poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 76,31 %.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) Gmina Parczew w 2013 r. osiągnęłą poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 45,1 %.

Od 2014 roku opłaty za wywóz nieczystości stałych obowiązują tylko jeden raz w kwartale. Są to:
- za I kwartał – do 15 kwietnia;
- za II kwartał – do 15 lipca;
- za III kwartał – do 15 października;
-za IV kwartał – do 31 grudnia, każdego roku kalendarzowego.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Parczewie
nr 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933 Bank PKO BP I Oddział Parczew.

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss