Czcionka: A- A A+

Nowa ustawa śmieciowa - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Do Urzędu Miejskiego w Parczewie wpływa wiele pytań dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiamy zestaw najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi.


Dotychczasowe umowy indywidualne na wywóz nieczystości stałych wygasną automatycznie z dniem 30.06.2013 r. W związku z tym nie ma potrzeby ich wypowiadania.


Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 31 maja 2013 roku.


Deklarację złóżmy w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24, pokój 38 (II piętro). Możesz ją wysłać pocztą lub kurierem.


Nie. Urząd Miejski przyjmuje jedynie oryginały własnoręcznie podpisanych deklaracji.


W przypadku niezłożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


Deklarację wypełnia osoba, która zamieszkuje daną nieruchomość na terenie gminy Parczew. Będzie to: właściciel, użytkownik, posiadacz, współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz, użytkownik wieczysty, zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.


W imieniu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowych deklarację składa zarządca.


Obowiązek taki wynika z ustawy - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 r., Nr 152, poz. 897 z późn. zm.).


Nie ma znaczenia ile śmieci wyprodukujemy. Opłata jest obliczana
w zależności od gospodarstwa, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i sposób zbiórki odpadów, a nie realną ilość wytworzonych odpadów.


Tak. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi Gmina (firma wyłoniona w przetargu) wyposaży właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w worki służące do zbierania odpadów segregowanych, natomiast właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej - w pojemniki, służące do zbierania zmieszanych
i selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Należy zaczekać do rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy. Firma wyłoniona w przetargu, określi zasady dostarczania pojemników.


Możecie Państwo złożyć deklarację wspólnie, podając dane obejmujące wszystkie zamieszkałe rodziny lub każda z rodzin może złożyć odrębną, własną deklarację.

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić do dnia 15 sierpnia 2013 roku. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Parczew nr 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933. Kolejne opłaty należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek ponoszenia opłaty.


Składający nieprawdziwe oświadczenie podlega karze zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013, poz. 186).


Do żółtego pojemnika. Kartonik po mleku bądź soku to opakowania wielomateriałowe.


Od 1 lipca 2013 roku powstanie w naszej gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Parczewie przy ul. Piwonia 73. Do tego punktu będzie można dostarczyć bezpłatnie meble i inne odpady wielkogabarytowe.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, jakie koszty gmina pokrywa z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.
Dodatkowo Gmina Parczew przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – koszt związany
z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszt utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss